Nikhil Sanna
Nikhil Sanna
management trainee at FLIP