Delaney  King
Delaney King
Saskatchewan Polytechnic